Dorpsraad

Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 3 mei 2017

Aanvang: 19.30u.
Locatie: O.B.S de springdonk

Aanwezig
Martin Denis, Armand Gielen, Jac van de Winkel, Pierre Wagemans, Jan Cremers, John Schulpen, Andre Gerhards, Maria Gijzels

Afgemeld Ton Ory en Peter Feijen

1. Opening
Vaststellen agenda, groene sporenwolf bij punt 5 toevoegen.

2. Notulen 5 april
-Blad 2, toevoeging na 8 of 9 mei, in aanwezigheid van de gedeputeerde , dhr. Mackus, van de provincie. -Toevoeging na Pierre en Martin gaan naar dit overleg. Deze voorlichtingsavond was speciaal bestemd voor de inwoners van Holtum. Pierre en Martin hebben vragen op papier ingediend. Het gemeentebestuur van S-G was niet op de hoogte van het feit dat er een verzoek ligt om ook de spoorwegovergang van de Stationsstraat te Susteren te verbreden en voor langzaam verkeer veilig te maken. Wethouder P. Meekels ( S-G) zal contact opnemen met gemeentebestuur van E-S. Pierre en Martin hebben wethouder Wackers er al over aangesproken. -Gepland overleg RWZI uitgesteld tot eind mei. -Bestuurlijk overleg is 4 september. -Met deze toevoegingen worden de notulen vastgesteld.

3. Ingekomen en verzonden post/mails
A. geen vragen. B. n.a.v. artikel Marcel Boreas.

4. Financiën 
Niets te melden

5. Gebiedsvisie Susteren Plus A. Centrumplan -
Parkeerplaatsen Feurthstraat blijven discussiepunt.
2

-28 augustus volgend overleg centrumplan -Voor 1 juli gebouw ABNAMRO gesloopt/passage klaar/uitbreiding parkeerplaats/na bouwvak gaat Peters bouwen. -Willibrordusplein, bij eerste parkeerplaats komt “verhoging”. -Verkeer van rechts voorrang telt ook voor uitgang medisch centrum ( molgoot en verlaagd trottoir moeten nog aangepast worden) -Afsluiting Relindisstraat in bestuurlijk overleg aan de orde geweest, er wordt gekeken naar de toegankelijkheid van de wijk. -Na afronding van centrumplan wordt blauwe zone ingesteld, langdurig parkeren van ondernemers zelf is dan uitgesloten. -Leveranciers Plus, bloemenhandel staat op Wigibaldplein, mag dat.

B. Werkgroep verkeer. 1) Verbreding A2 en buurtplatform. Wachten op afspraak.

2) Ontwikkelingen VDL/NedCar. - D.G.S is van mening dat de ontwikkeling an VDL NedCar en andere automotive bedrijven slechts in samenhang moeten worden bekeken. Er wordt gepleit voor een Structuur Visie VDL NedCar waarin alle ontwikkelingen integraal worden bekeken inclusief de impact op de verkeerssituatie door aan/afvoer van auto’s, materialen en woon/werk verkeer van de medewerkers. Dus CHT, spoorterminal, OLS, viaduct Gebroek G-S en verbreding A2, OWN staat reeds in startnotities A2VKB.

-Brief groene sporenwolf: bestuurlijk gezien; termijn verlengen kan niet. Nu de zaak weer aankaarten terwijl ze indertijd uit het overleg zijn gestapt.

-Overlast trillingen/overweg stationsstraat- welke consequenties na realisering yard? Geluidsplafond ligt landelijk vast. Actie DR vragen stellen m.b.t. VDL NedCar/OLS/ verbreding A2 voor het hele onderliggende wegennet, dus ook voor de consequenties overweg Stationsstraat. Ook de vraag stellen naar informatie avond voor Susteren. spooraansluitingyard@prvlimburg.nl

-Overlast klachten stationsbuurt geen taak van dorpsraad om op individuele klachten in te gaan.

6. “Tunnelvisie”.
Overleg 20 april is niet doorgegaan vanwege te veel afmeldingen.
-Er is een brief naar menswel gestuurd waarin de zorgen werden uitgesproken m.b.t. onvrede over het nog steeds uitblijven van hun contact met de scholen. Armand heeft het zelf opgepakt en heeft 15 mei een bespreking met de beide basisscholen. -Stageplaats wordt moeilijk -Begroting; veel kosten zijn voor de gemeente en provincie. -John en Armand gaan in gesprek met gemeente ( wethouder) en menswel ( John Vinclair) over geschiktheid van de ondersteuner en te weinig ondersteuning vanuit de gemeente.

7. Wensbus.
-Martin Denis stelt de vraag waar is voor de kernen Nieuwstadt, Illikhoven en Susteren een afgesloten plek waar de lease auto gestald kan worden. Voorstel Kompenie, /brandweer. 1 juni volgend overleg.

3

8. Sociaal Domein.
31 mei volgend overleg.

9. Duurzaamheid.
-Beiden werkgroepen moeten veel meer gaan samenwerken, in eerste instantie wordt gekeken naar zonnepanelen op scholen , gemeenschapshuizen enz.

10. Voortgang informatieavond Externe veiligheid.
-Gesprek met de burgemeester heeft nog niet plaats gevonden.

11. Rondvraag.
-Verloedering van het dorp komt aan de orde, o.a. viezigheid in de tunneltjes e.d. -Situatie “bejaardenwoningen” op de Wallen en Amelbergahof, aan en bijgebouwtjes, hekwerk wat doorgezaagd wordt e.d./ dit ook in relatie tot toewijzingsbeleid Zo Wonen.

12. Sluiting.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 7 juni 2017.

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer