Dorpsraad

Notulen vergadering dorpsraad d.d.6 september 2017

Notulen van de openbare vergadering van de Dorpsraad (DR) Susteren, gehouden in OBS “De Springdonk” op woensdag 6 september 2017. 

Aanwezig
Van het bestuur: John Schulpen, Peter Feijen, Maria Gijzels en Ton Ory.
Ondersteunende leden: Armand Gielen, Jac van de Winkel en Pierre Wagemans.

Afwezig.
Van het bestuur: André Gerhards en Martin Denis.
Ondersteunende leden: Clarence Pielaat, Jan Cremers, Jan Baar en Marlies Koks.

 1. 1.   Opening, mededelingen en vaststellen agenda.

John Schulpen opent de openbare vergadering om 19:30 uur en heet iedereen welkom.

 1. Mededelingen.

Ton deelt mee dat Martin vanwege persoonlijke omstandigheden tijdelijk van betrokkenheid bij DR-activiteiten moet afzien. Hij hoopt over enkele weken de draad weer te kunnen oppakken.

Jac van de Winkel deelt mee dat de weg van Roosteren naar Maaseik wordt afgesloten tussen 18 en 22 september. (zie ook 12. “Rondvraag”). 

Tot slot de mededeling dat André Gerhards, Clarence Pielaat, Jan Cremers, Jan Baar en Marlies Koks zijn afgemeld. 

 1. Vaststellen agenda.

De toegestuurde agenda wordt vastgesteld en dient als leidraad voor de vergadering. 

 1. 2.   Notulen voorgaande vergaderingen.

De notulen van 7 juni 2017 worden onder dankzegging aan Martin Denis geaccordeerd, vastgesteld en door John en Ton geparafeerd. 

 1. 3.   Ingekomen en verzonden post/mails.

De correspondentielijst vanaf 1 juni t/m 4 sept. 2017 is toegestuurd. Er zijn echter geen bijzonderheden te vermelden. Ton memoreert de VKKL Inspiratiebijeenkomst in Elsloo op 11 okt., het briefje aan Clarence en de actie van de Heidemij “Kern met Pit”. Een aantal zaken komt als agendapunt aan de orde. 

 1. 4.   Financiën.
  1. Financieel overzicht juni/aug. 2017.

Ton geeft aan dat alleen de kosten voor de betaalrekening zijn afgeboekt. Hij merkt daarbij op dat deze kosten behoorlijk de pan uit rijzen. Op jaarbasis komen deze uit op +/- € 150,- en nemen daarmee 20% van de gemeentelijke subsidie voor hun rekening. 

 1. Subsidieaanvraag 2018.

De aanvraag is aan de gemeente gestuurd en een bevestiging van ontvangst is op 24 aug. ontvangen. 

 1. 5.   Gebiedsvisie Susteren Plus.
 2. Centrumplan.

1)   Feedback overleg 28 aug. 2017.

Uit het overleg van de Bewonerscommissie (BC) Centrum met de gemeente kwamen de navolgende belangrijke punten naar voren. Het ABN-AMRO gebouw wordt ontruimd en vanaf 1 okt. gesloopt. Dat biedt de mogelijkheid om de totale infrastructuur rond het Wigibald- en Willibrordusplein door BLM te laten voltooien. Zij beginnen medio okt. en plannen om rond medio dec. het werk af te ronden.

De bouwplannen van Peters Beheer blijven wazig. Aan de Plus-zijde van het Willibrordusplein, de Plint, lijkt men medio okt. te beginnen, maar dat is alleszins zeker. Over het terrein aan de overzijde, naast Hoofwijk, heerst totale onduidelijkheid. 

2)   Bestuurlijk overleg 4 sept. 2017.

Bij dit overleg werd met wethouders Wackers en Pustjens gesproken over de lopende zaken, zoals de uitbreiding van Nedcar, de verbreding van de A-2 en de onderliggende wegen rondom die ontwikkelingen.

Verder kwamen de verbinding tussen Heidestraat en Hommelheide, het parkeren op de Feurthstraat, de Rioolwater zuivering installatie (RWZI), het sociaal wijkteam, de “Tunnelvisie” en de Wensauto aan de orde.

Een korte reflectie van dit overleg is door Ton verspreid. 

3)   Voortgang.

a)      BC Centrum.

Afgesproken werd dat de DR middels de BC Centrum weer bij het bouwoverleg betrokken wordt. Die betrokkenheid heeft zich in het verleden als uiterst nuttig bewezen.

Het volgende BC Centrum overleg vindt plaats op 30 okt. 2017. 

b)      Bestuurlijk overleg.

De besproken zaken bij het bestuurlijk overleg, die actie van de gemeente verwachten, blijft de DR monitoren. Het volgende bestuurlijk overleg vindt plaats op 5 febr. 2018. 

 1. Werkgroep (WG) Verkeer:

1)      Verbreding A - 2, A2VK-Buurtenplatform.

a)  Overleggen juni t/m aug.

Pierre Wagemans geeft een korte reflectie van hetgeen er in die tijd heeft plaatsgevonden. Sinds het laatste overleg in mei is er gewerkt aan het Ontwerp Tracébesluit (OTB) dat in aug. getekend is door de minister. Gisteravond, 5 sept., werd het Platform A2VK bijgepraat over de op stapel staande plannen. Vanaf vrijdag 8 sept. t/m 19 okt. liggen het OTB en de Milieu Effect Rapportage (MER) ter inzage en het inbrengen van zienswijzen ter beschikking op de diverse gemeentehuizen. Ook zijn er op 26 en 27 sept. tussen 18:00 en 20:30 inloopavonden voor belangstellenden resp. op de Roosterhoeve en het multifunctioneel centrum (MFC) in Berg a/d Maas.

N.a.v. de ingebrachte zienswijzen wordt in nov. 2017 door Rijkswaterstaat (RWS) het Tracé Besluit (TB) opgesteld. Daartegen kunnen dan vervolgens beroep en bezwaren worden ingediend die door de Raad van State (RvS) worden beoordeeld. 

Tijdens het platformoverleg gisteravond werd kenbaar dat de meeste aanwezig zich ergeren aan het uitblijven van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de gemeente Sittard-Geleen betreffende de dwarsverbinding die het viaduct Gebroek moet gaan vervangen. Die gemeente onderzoekt de haalbaarheid van het gebruik van een Ononderbroken Logistiek Systeem (OLS) over deze dwarsverbinding. Susteren en Holtum zijn daar fel op tegen. Om niet in het gedrang te komen met de sluitingsdatum voor het OTB en de MER (19 okt) is een themaoverleg hierover voor 12 okt. voorzien.

In het huidige OTB staat de vervanging van Gebroek aangegeven als een zelfde verbindingssoort en op de zelfde plaats als nu! 

b)  Stavaza Waterschap over RWZI.

De DR verwacht nog altijd een schriftelijke eindconclusie voor het overleg van 23 juni jl. van het Waterschapbedrijf. Tijdens het bestuurlijk overleg van 4 sept. werd duidelijk dat die brief vertraagd werd doordat op het gemeentehuis v.w.b. de coördinatie geen actie was ondernomen. Dat is intussen hersteld waardoor de brief op korte termijn te verwachten valt.

De door Martin Denis gevraagde rijbaanaanpassing ten gunste van het langzame verkeer blijkt ruimtelijk niet haalbaar. Wel wordt de bossage bij de uitgang van de Baakhovertunnel kort gehouden om daarmee meer overzicht te verschaffen. 

c)   Voortgang.

 1.                                 I.       Buurtenplatform A2VK.

            Op 12 oktober vindt het themaoverleg “OLS” plaats en t/m 19 okt. kunnen Zienswijzen worden ingediend tegen het OTB en de MER. 

 1.                                II.       RWZI.

 Uit de brief van het Waterschapbedrijf moet blijken of er nog resterende onderwerpen ter bespreking overblijven of dat dit project gesloten kan worden. 

2)      Ontwikkelingen VDL/Nedcar.

a)  PIP overleggen in juni t/m aug.

Pierre deelt mee dat de provincie heeft medegedeeld dat er minstens twee maanden vertraging is ontstaan bij de voortgang van de het Provinciaal Inpassing Plan (PIP). Die is vooral toe te schrijven aan het grote aantal vragen c.q. problemen dat Nedcar naar voren heeft gebracht. Er wordt tevens, als onderdeel van de PIP een Verkeersnota opgesteld waarbij het Onderliggend Wegennet (OWN) onder de loep genomen wordt en de diverse opties nauwgezet bekeken worden. Denk daarbij aan de vierpuntsaansluiting bij de Nusterweg met de N-297, de aansluiting van de Yard aan de N-276, de doorstroom op de N-276 en de aansluitingen met of over de verbrede A-2. 

b)  Voortgang.

Afwachten tot de provincie met het ontwerp PIP naar buiten komt. 

 1. 6.   Voortgang Armand’s “Tunnelvisie”.
 2. Stand van zaken (Stavaza).

Armand Gielen geeft de Stavaza weer. Er is een projectplan opgesteld met een serie bijlagen. Daarnaast is het stappenplan geactualiseerd en is een realistische aanpak daarin opgenomen. Er is weliswaar financiële toezegging van de gemeente maar die is bij lange na niet toereikend. Er wordt daarom gekeken gaan de eigenaar van de drie tunnels, de provincie. Zodra die kenbaar maakt wat de grootte van haar bijdrage omvat, kunnen we bepalen of het hele project financieel haalbaar is. We kunnen zelf wel fondsen proberen te benaderen, maar daar gaan we in eerste instantie niet vanuit. Daarnaast is John i.s.m. Wil Schulpen bezig om lesbrieven samen te stellen voor de basisscholen. Wanneer de lesstof daarin niet tijdig in het lesplan van de school ingepast kan worden, verschuiven de data voor de tunnels eveneens in het stappenplan. Armand biedt John zijn hulp aan bij het samenstellen van de lesbrieven. 

 1. Brief aan de provincie.

Er is per e-mail een brief verstuurd aan de vertegenwoordigers van de provincie die in eerste instantie aan het overleg over dit project hebben deelgenomen. In de brief werd verwezen naar het projectplan, inclusief de bijlagen waaronder het stappenplan. Recentelijk heeft een van deze ambtenaren het hele pakket gedownload en is het nu afwachten wat zij als volgende stappen zien. 

 1. Project- en stappenplan.

Beide plannen, inclusief bijlagen, zijn geactualiseerd aan de huidige situatie. Het pakket blijft in deze stand gedurende de periode dat de provincie zich buigt over deze plannen. 

 1. Voortgang.

De aankomende tijd zal de haalbaarheid naar voren moeten komen aan de hand van de reactie van de provincie. 

 1. 7.   Wensbus Echt – Susteren.
 2. Overleg bestuur 31 aug.

Tijdens dit overleg zijn n.a.v. de subsidietoekenning door de provincie de diverse piketpaaltjes geslagen voor een soepele start op 1 nov. a.s. Zo zijn de voertuigen besteld, worden uit de pool van vrijwilligers de personen geselecteerd die de drie functies, t.w. coördinator, planner en/of chauffeur, straks gaan vervullen. Er zijn afspraken gemaakt met een rijschool en huisartsen over het afnemen van rijtesten en keuring van chauffeurs. De website en het telefoonnetwerk worden ingericht en de bestickering van de auto’s voorbereid. Ook de te gebruiken formulieren en overeenkomsten worden samengesteld. Kortom nog een hoop werk te verrichten tot de start. 

 1. Werving vrijwilligers.

Ondanks het feit dat we al over een flink aantal vrijwilligers beschikken, blijven we werven omdat voortdurend mensen (moeten) afhaken vanwege leeftijd of persoonlijke verplichtingen. Vooral in de kring rond Echt, zoals Echt, Pey, St. Joost e.d., wordt ingezet op de werving van vrijwilligers. 

 1. Informatieavonden.

Het ligt in de bedoeling om in elke kern/buurtschap informatieavonden voor potentiële reizigers en andere belangstellenden te organiseren. Daarvoor wordt een algemene presentatie voorbereid. 

 1. Voortgang.

Alle ogen zijn nu gericht op de startdatum van 1 november. 

 1. 8.   Voortgang Ontwikkelingen Sociaal Domein.

Maria Gijzels deelt mee dat de participatie aan de werkgroep (WG) Zorgcoöperaties slinkt en dat bij een aantal bezoeken is gebleken dat het niet gaat om coöperaties maar om zorgverlening vanuit een commercieel oogpunt. Het eerst volgende bezoek vindt plaats in Horst-America waar wel degelijk van een zorgcoöperatie sprake is. Ook Zorg in Eigen Dorp (ZIED) in Koningsbosch valt onder deze categorie. Het slinken van de WG heeft volgens haar alles te maken met deze verkeerde oriëntatie. Er zal samen met de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) gekeken moeten worden naar een correctere visie bij de werkbezoeken. Maria blijft de ontwikkelingen volgen en rapporteren. 

 1. 9.   Voortgang Burgerinitiatieven Duurzaamheid.
 1. Energiemarkt 31 sept.

Jac van de Winkel geeft aan dat een WG volop bezig is met de opzet van een energiemarkt op 30 sept. op het gemeentehuis. Daar wordt ingezet op de verschillende facetten van duurzaamheid en energievoorziening. 

 1. Voortgang.

De WG Zonne-energie bereidt een energiescan voor in ’t Stift om duidelijk te krijgen waar de energie wordt verbruikt en hoe daarop bezuinigd kan worden of dat er andere energiebronnen kunnen worden aangeboord. Jac wijst erop dat het de bedoeling is om dit bij “alle” buurt- en gemeenschapshuizen uit te voeren. Daarbij moet echter onderscheid gemaakt worden tussen lokale particuliere initiatieven en eigendommen van de gemeente. Voor de laatste partij kunnen geen subsidies e.d. worden aangevraagd. Het MFC in Roosteren is daar een voorbeeld van. Het heeft er echter alle schijn van dat bij veel gemeentelijke gebouwen langzaam maar zeker zonnecollectoren en –boilers worden toegepast. 

 1. 10.         Voortgang informatieavond Externe Veiligheid.

John heeft intussen zijn gesprek met dhr. Hessels over dit onderwerp gehad. Uitgangspunt bij de aanvang van de WG, die zich hier mee bezig houdt, was volgens Hessels louter het informeren van leden van de DR. Daarnaast bestond zijns inziens het gevoel dat de DR hem ter verantwoording wilde roepen. John heeft hem duidelijk gemaakt dat de DR niet in de positie verkeert om de burgemeester, in zijn functie als beheerder van de Openbare Orde, ter verantwoording te roepen. Waar de grond voor dergelijke gevoelens lag, was John volkomen onduidelijk.

Als conclusie gaf Hessels aan dat de gemeente niet bereid is informatievoorziening, omtrent het functioneren van de Veiligheidsregio, met haar inwoners te delen middel informatieavonden. Dat heeft volgens hem geen enkele toegevoegde waarde.

Dientengevolge wordt dit thema binnen de DR niet verder opgevolgd en daarmee gesloten. Waarvan akte. 

 1. 11.         Things_to_Do_Lijst versie V27_24_02_2017

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

 1. 12.         Rondvraag.

Jac van de Winkel:     vraagt naar de achtergronden voor de afsluiting van het fietspad van Roosteren naar Maaseik en de vreemde plek om het rijwielpad in de richting Roosteren af te sluiten en wielrijders te dwingen op deze plek over te steken. De algemene indruk is dat de afsluiting verband houdt met de verhoging van de dijken als gevolg van de Maaswerken. Over de plek om wielrijders te laten oversteken leeft de gedachte dat die is gekozen vanwege de bochten waardoor de snelheid verminderd wordt. 

Verder mist hij bij het station in Susteren locaties voor kort parkeren. Men wijst hem erop dat er op het terrein achter het station, het P & R terrein, voldoende plekken zijn om kort dan wel lang te parkeren. 

Maria Gijzels.  Brengt n.a.v. de afsluiting van de Relindisstraat de parkeerproblematiek op de ABC-straten nogmaals aan de orde. Met regelmaat vinden verkeersopstoppingen plaats omdat voertuigen lukraak geparkeerd worden. Dit terwijl er ruimte zat is op de twee parkeerplaatsen in het gebied. John stelt voor, zoals afgesproken bij het bestuurlijk overleg van 4 sept., om van wangedrag bij het parkeren “BuitenBeter”App meldingen te maken bij de gemeente. Op den duur zal er ook bij de gemeente het idee dan postvatten dat er structureel iets moet veranderen om uit deze impasse te geraken. 

 1. 13.         Sluiting.

John sluit om 21:30 uur de vergadering.

De volgende vergadering vindt plaats in OBS de Springdonk op woensdag 4 oktober 2017 om 19:30 uur. 

Bijlagen: 3

 1. Presentielijst vergadering 6 september 2017
 2. Agenda 6 september 2017
 3. Correspondentielijst vanaf 1 juni t/m 4 sept. 2017

 

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer