Dorpsraad

Notulen vergadering Dorpsraad Susteren d.d. 7 juni 2017

Aanvang: 19.30 uur. Locatie: O.B.S de springdonk 

Aanwezig:
Martin Denis, Armand Gielen, Jac van de Winkel, Pierre Wagemans, John Schulpen,

Afgemeld
Ton Ory, Maria Gijzels, Jan Cremers, Marlies Koks.

Afwezig zonder afmelding
Peter Feijen en André Gerhards

Opening 

Vaststellen agenda, geen toevoegingen.

Notulen 3 mei, blad 1, 5. A “worden tijdelijk ingericht” verwijderen.  

Ingekomen en verzonden post/mails

A.     geen vragen.

Financiën
Niets te melden 

  1. Gebiedsvisie Susteren Plus
  2. Centrumplan

28 augustus volgend overleg centrumplan

Voor 1 juli gebouw ABNAMRO gesloopt/passage klaar/uitbreiding parkeerplaats/na bouwvak gaat Peters bouwen.

DR-overleg 7 juni, Peters Beheer heeft volgens publicatie Overheid.nl vergunning aangevraagd voor een supermarkt en woningen.

Willibrordusplein, bij eerste parkeerplaats komt “verhoging”.

Verkeer van rechts voorrang telt ook voor uitgang medisch centrum (molgoot en verlaagd trottoir moeten nog aangepast worden)

N.a.v. DR-overleg 7 juni; Met Lou Smeets 22 mei de concept/ concept tekening 2015 – 1775, (6) revisie datum 12-05-2017, deze en enkele andere puntjes besproken. O.a. ook dat de gemeente eerst een beslissing moet nemen welke status de straat of inrit van het medisch centrum dient te krijgen en dan na deze keuze, naar behoren inrichten.

-Afsluiting Relindisstraat in bestuurlijk overleg aan de orde geweest, er wordt gekeken naar de toegankelijkheid van de wijk.

- Tijdens het DR-overleg van 7 juni was geen nieuwe informatie beschikbaar.

-Na afronding van centrumplan wordt blauwe zone ingesteld, langdurig parkeren van ondernemers zelf is dan uitgesloten.

- DR-overleg 7 juni, zie m.b.t. blauwe zone het planningsoverzicht van het GVVP 2016 -2025. 

  1. Werkgroep verkeer.

1)        Verbreding A2 en buurtplatform.

a)      Heden op 7 juni is een adviesbrief van het A2VKBuurtenplatform naar de A2verbreding Stuurgroep gezonden. Op 21 juni houdt de Stuurgroep vergadering, dhr. Herman Vrehen voorzitter A2VKB, zal deze stuurgroep vergadering bijwonen en later terugkoppelen naar A2VKB.

b)      Stavaza Waterschap over RWZI; Het Waterschap heeft een voorstel gedaan om op 23 juni 10.00 uur een rondleiding te verzorgen op het terrein en in installaties van de rioolwaterzuivering.  Om 11.00 uur zou daarna, met maximaal 3 personen, overleg en uitleg gegeven worden, wat het Waterschap met eventueel de gemeente E-S heeft besproken en/of wat RWZI aan de verkeersveiligheid van Meijnpasweg en Baakhoverweg, kan verbeteren? Pierre Wagemans is op 23 juni en tijdstip 10.00 – 12.00 uur niet beschikbaar; John Schulpen aanwezig onder voorbehoud van andere dringendere afspraken i.v.m. werk.

c)       Het idee van Pierre m.b.t. toe- en afrit tussen Baakhoven en Oud Roosteren gaat Pierre vrijdag 9 juni, op verzoek van RWS bij RWS in Maastricht toelichten. Hij heeft wisselende reacties op zijn ontwerp gekregen.

 Ontwikkelingen VDL NedCar.
- D.G.S is van mening dat de ontwikkeling aan VDL NedCar en andere automotive bedrijven slechts in samenhang moeten worden bekeken. Er wordt gepleit voor een Structuur Visie VDL NedCar waarin alle ontwikkelingen integraal worden bekeken inclusief de impact op de verkeerssituatie door aan/afvoer van auto’s, materialen en woon/werk verkeer van de medewerkers. Dus CHT, spoorterminal, OLS, viaduct Gebroek G-S en verbreding A2, OWN staat reeds in startnotities A2VKB.

- DR-overleg 7 juni n.a.v. ; De PIP procedure is vertraagd, zie mededelingen.

- Aandacht voor de publicatie op 7 juni van de gemeente E-S in het Waekblaad m.b.t. “onderzoek naar verkeersveiligheid provinciale weg” Zie ook de toezegging van dhr. Hubert Mackus gedeputeerde, A2VKB m.b.t. het totale OWN tussen Vonderen – Kerensheide. 

-Brief groene sporenwolf: bestuurlijk gezien; termijn verlengen kan niet. Nu de zaak weer aankaarten terwijl ze indertijd uit het overleg zijn gestapt.

- DR-overleg 7 juni n.a.v.; Geen verdere afspraken over gemaakt. 

-Overlast trillingen/overweg stationsstraat- welke consequenties na realisering yard? Geluidsplafond ligt landelijk vast.

Actie DR vragen stellen m.b.t. VDL NedCar/OLS/ verbreding A2 voor het hele onderliggende wegennet, dus ook voor de consequenties overweg Stationsstraat. Ook de vraag stellen naar informatieavond voor Susteren.

spooraansluitingyard@prvlimburg.nl

DR-overleg 7 juni n.a.v.; Nogmaals e.e.a. besproken geen verdere afspraken over gemaakt. 

-Overlast klachten stationsbuurt geen taak van Dorpsraad om op individuele klachten in te gaan.

DR-overleg 7 juni n.a.v.; Nogmaals herhaald, geen verdere afspraken over gemaakt. 

“Tunnelvisie”.

-Er is een brief naar Menswel gestuurd waarin de zorgen werden uitgesproken m.b.t. onvrede over het nog steeds uitblijven van hun contact met de scholen. Armand heeft het zelf opgepakt en heeft 15 mei een bespreking met de beide basisscholen.

– Stageplaats wordt moeilijk

-Begroting; veel kosten zijn voor de gemeente en provincie.

-John en Armand gaan in gesprek met gemeente (wethouder) en Menswel (John Vinclair) over geschiktheid van de ondersteuner en te weinig ondersteuning vanuit de gemeente.

- DR-overleg 7 juni n.a.v.; Armand geeft een uitgebreide toelichting over hetgeen hij aan acties heeft gedaan en besproken is met basisscholen, Menswel en gemeente.  Armand zal dat wat op schrift is gesteld, aan John laten toekomen, ter verspreiding binnen de DR.

- Het project is in 2 sub projecten verdeeld, (1) de tunnels Louerstraat en Baakhoverweg.

(2) de tunnel van de turborotonde, planning in 2018 aan de orde.

- John heeft ook zo zijn ideeën, o.a. m.b.t. de geschiedenis van Susteren, John zal in gesprek gaan met Annie Derks, Wil Schulpen en Huib Heijnen.

- Er is geen afspraak gemaakt voor een vervolg overleg.

- Afspraak met John Vinclair moet nog worden gemaakt

- Er ligt een conceptbrief gereed welke naar de provincie zal worden gestuurd. Martin benadrukt om in deze brief de koppeling te maken naar alle veiligheidsaspecten van het OWN zoals verwoord bij het project A2Verbreding.

- Er zullen fondsen moeten verworven worden voor een startbudget, van ca € 10.000,- 

Wensbus.
-Martin Denis stelt de vraag waar is voor de kernen Nieuwstadt, Illikhoven en Susteren een afgesloten plek waar de leaseauto gestald kan worden. Voorstel Kompenie, /brandweer.

- DR-overleg 7 juni n.a.v.; De stalling van de wensauto’s is voorlopig niet aan de orde er zijn geen verdere afspraken over gemaakt.

- Tijdens het overleg van 1 juni is vast komen te staan dat inwerkingtreding wensauto’s is verlaat naar 1 oktober. Dit i.v.m. subsidieverstrekking provincie en levertijd auto’s.

- De andere organisatorische zaken kunnen in deze periode ook behandeld worden.

- Er is verzocht om nog meer vrijwilligers te werven, specifiek voor kern Echt. Ton is doende een bestuurder voor LES van kern Echt te werven. Deze bestuurder zal zich moeten gaan bezighouden met het werven van vrijwilligers voor wensauto kern Echt. 

  1. Sociaal Domein.

31 mei volgend overleg.

- DR overleg 7 juni n.a.v.; Door de afmelding van Maria is niet op dit onderwerp ingegaan. 

Duurzaamheid.
Beide werkgroepen moeten veel meer gaan samenwerken, in eerste instantie wordt gekeken naar zonnepanelen op scholen, gemeenschapshuizen enz.

- DR-overleg 7 juni n.a.v.; Jac geeft een toelichting op het gene wat zich tussentijds heeft voorgedaan, o.a.;

-          E.e.a. verloopt nu een stuk beter.

-          De coöperatie is op 23 mei opgericht en heden ( 7 juni) een feit.

-          Er is onderzocht bij welke gemeenschapshuizen geen of weinig zonnepanelen geplaatst zijn. Besloten is verder te praten met MFC Roosteren, Buurthuis Blomehoaf ( Echt) en Het Stift (Susteren).

-          Er worden stappen genomen om een energiemarkt in september te organiseren

-          Het volgende overleg is op 12 juni.

 Voortgang informatieavond Externe veiligheid.
-Gesprek met de burgemeester heeft nog niet plaats gevonden.

- DR-overleg 7 juni n.a.v.; Het gesprek met de Burgemeester is gepland op 26 juni.

John heeft in overleg met Ton het voorstel om René de Wit en/of Henk Bril als support van de DR mee te nemen naar dit gesprek.

- Martin vindt het vreemd dat Henk Bril is voorgesteld omdat de DR in eerste instantie Henk niet in de problemen/ verlegenheid wilde brengen i.v.m. zijn professionele betrokkenheid van Chemelot. In tweede instantie is Henk aanwezig geweest op uitnodiging van de Burgemeester. En nu dus in derde instantie mogelijk in de support van de DR?

E.e.a. doet zeker niets af aan de zeer gewaardeerde kennis en kunde van Henk, van en bij deze materie, maar benadrukt dit eens te meer. 

Rondvraag.
Situatie “bejaardenwoningen” op de Wallen en Amelbergahof, aan en bijgebouwtjes, hekwerk wat doorgezaagd wordt e.d./ dit ook in relatie tot toewijzingsbeleid Zo Wonen.

- DR overleg 7 juni n.a.v.; Is geen nieuwe informatie beschikbaar over dit onderwerp. 

- Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Sluiting.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 6 september 2017.

 

"WERKGROEP TUNNELVISIE"

Gespreksnotitie "Basisscholen Susteren" en "Werkgroep Tunnelvisie", 15 mei 2017

1. Doel. Dit overleg heeft als doel om deelnemende partijen zoveel als mogelijk in te lichten over het "Tunnelvisie" programma, met in het bijzonder de mogelijke rol van de leerlingen van "Groep 7 en Groep 8" van de Susterse Basisscholen "In 't Park" en "De Springdonk".

2. Datum en locatie. Dit eerste overleg wordt gehouden op maandag 15 mei 2017 om 10.00 uur in de "R.K. Basisschool In 't Park", Reinoud van Gelderstraat 63, in Susteren.

3. Deelnemers. Aan dit overleg wordt door de volgende personen deelgenomen: Mevr. Maartje Merry (directeur "R.K. Basisschool In 't Park") Dhr. Armand Gielen (voorzitter "Werkgroep Tunnelvisie") Afgemeld zijn: Mevr. Esther Nieuwenhuysen (directeur "O.B.S. de Springdonk") Dhr. Ton Ory (secretaris Dorpsraad), Dhr. Cor Voorter (cultuur & pers) Afwezig: Mevr. Heleen Langeveld (Menswel)

4. Raamwerk onderwerpen - Murals Tunnels. Het raamwerk (zie bijlage - Murals Tunnels V1a) is een eerste aanzet t.b.v. ontwerpideeën en zeer zeker geen wet van Meden en Perzen. Andere creatieve onderwerpen c.q. ontwerpen behoren gewoon tot de mogelijkheden. Uiteindelijk zal een (nog samen te stellen) jury bepalen welke eindontwerpen gebruikt gaan worden t.b.v. de murals. Uiteraard zal de uitvoerende / begeleidende kunstenaar hier een adviserende stem in hebben. De provincie geeft tevens zijn toestemming, zolang de ontwerpen aan de algemene uitgangspunten voldoen.

5. Tunnels Louerstraat en Baakhoverweg. Daar de "realisatie" van deze tunnels vlak voor en meteen na de zomervakantie 2018 is voorzien, is het voor de scholen niet haalbaar om daar twee separate lespakketten voor in te plannen. Het voorstel is dan ook om de ontwerpen voor deze twee tunnels in een pakket te verwerken.

6. Verdeling diverse onderwerpen. De beide scholen maken naar eigen inzicht, bij monde van Mvr. Maartje Merry en Mvr. Esther Nieuwenhuysen, zelf afspraken over welke onderwerpen ze gezamenlijk aanpakken en welke enkel door één school worden uitgewerkt. Dit zowel m.b.t. ontwerp(en) mural(s) c.q. werkstuk(ken) .

7. Creatieve ondersteuning van de leerlingen op de school. Momenteel wordt er o.a. gedacht aan: Dhr. Jan Bustin. Benaderen via Mvr. Maartje Merry. Dhr. Thijs Heijnen. Benaderen via Dhr. Armand Gielen.

8. Historische aspecten. Momenteel wordt er o.a. gedacht aan Mvr. Annie Shreuders-Derks.

9. Lesbrieven. Momenteel wordt er gedacht aan ondersteuning via Dhr. Wil Schulpen.

10. Planning.

10.1 Aanleveren lesbrieven. Tweede helft van juni / begin juli 2017.

10.2 Behandelen lesstof. September 2017. (Schooljaar 2017 - 2018)

10.3 Ontwerpen door leerlingen. Oktober / november 2017.

10.4 Keuze ontwerpen. December 2017.

10.5 Uitw. ontwerpen op panelen t.b.v. tent.. December 2017 / januari 2018.

10.6 Tentoonstellingen. Januari 2018. Scholen. Gemeente. Haaze / Voetbalveld. ...

10.7 Workshops "Murals". Maart / april 2018.

11. Overleg. 11.1 Mvr. Maartje Merry zal een en ander communiceren met haar collega Mvr. Esther Nieuwenhuysen. 11.2 Gespreksnotitie c.q. overzicht afspraken wordt gemaakt door Armand Gielen. 11.3 Vervolgbesprekingen worden, indien noodzakelijk, t.z.t. ingepland.

12. Tunnel Rotonde. Deze staat gepland voor het schooljaar 2018 - 2019. Hiervoor kunnen we, uiteraard in aangepaste c.q. verbeterde vorm, het huidige draaiboek gebruiken.

Armand Gielen Voorzitter werkgroep
E-mail. dr.wg.tunnelvisie@gmail.com

 

Gespreksnotitie Gemeentelijk overleg - Menswel - "Dorpsraad - Werkgroep Tunnelvisie", op 01 juni 2017
1. Doel. Dit overleg heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen over de bevoegdheden en mogelijkheden van de diverse deelnemers / afgevaardigden van zowel de gemeente als Menswel, binnen de werkgroep "Tunnelvisie".

2. Datum en locatie. Dit overleg wordt gehouden op donderdag 01 juni 2017 om 09.00 uur in het "Gemeentehuis Echt-Susteren".

3. Deelnemers. Aan dit overleg wordt door de volgende personen deelgenomen: Dhr. Peter Pustjens - Wethouder gemeente E-S. Dhr Geert Thissen - Beleidsontw. gemeente E-S. Mevr. Heleen Langeveld - Menswel. Dhr. John Schulpen - voorzitter Dorpsraad. Dhr. Armand Gielen - voorzitter "Werkgroep Tunnelvisie".

4. Overleg. Dhr. John Schulpen geeft aan dat hij als voorzitter van de Dorpsraad (DR) om dit overleg met de verantwoordelijk wethouder Peter Pustjens heeft verzocht, betreffende de onder de DR vallende werkgroep 'Tunnelvisie' welke i.s.m. Menswel en een ambtenaar van de gemeente Echt-Susteren (en op afstand i.s.m. Provincie) aan de slag is om de tunnels onder de randweg Susteren te 're-stylen'. Samen met de voorzitter/initiatiefnemer van deze werkgroep, Armand Gielen, wil hij de huidige stand van zaken onder de loep nemen. Het betreft hier met name de "ervaren" ondersteuning die geboden wordt vanuit zowel de ambtenaar vanuit de gemeente Echt-Susteren als vanuit de medewerkers van Menswel.

In de loop van de bespreking worden aan dhr. Peter Pustjens met name de volgende documenten overhandigd. - Overzicht "Werkgroep Tunnelvisie". - Voorstel implementatie "Tunnelvisie". Doprsraad 3 augustus 2016. - Gespreksnotitie "Basisscholen Susteren" - "Werkgroep Tunnelvisie" d.d. 15 mei 2017. - Raamwerk onderwerpen - Murals Tunnels - - Schets tunnel Louerstraat d.d. 20-04-2017. - Begroting werkzaamheden "Tunnel Louerstraat". - Stappenplan Tunnelvisie.

Dhr. Geert Thissen geeft aan dat hij wel is gevraagd om deel te nemen aan deze werkgroep, hij maar een enkele keer aanwezig kon zijn, maar hij verder vanuit zijn functie en mogelijkheden eigenlijk zeer weinig voor de groep kan betekenen.

Dhr. Peter Pustjens geeft aan dat hij het "Tunnelvisie" verhaal vanuit de DR een goed initiatief vindt, maar dat op het einde van het verhaal het altijd om het geld gaat.

Gezien de begroting voor de tunnel van de Louerstraat, los van de kosten voor de provincie m.b.t. eventuele reparaties van de wanden c.q. verlichting en los van de kosten voor de

gemeente m.b.t. "Groen" en andere in de begroting genoemde zaken, al snel richting de € 15.000 gaat, neemt hij aan dat het hele project ± € 50.000 gaat kosten.

Hiervoor moet er eerst een draagvlak worden gecreëerd, alvorens hij dit aan de gemeenteraad kan voorleggen.

Dhr. Peter Pustjens zegt toe dat als de Dorpsraad middels sponsoring, subsidiepotjes en / of andere initiatieven een startkapitaal van € 10.000 weet op te hoesten, hij garant staat voor de resterende € 40.000.

Uiteraard zullen deze bedragen, net zoals het realiseren van de diverse tunnels, gefaseerd over de diverse begrotingsjaren worden opgevoerd.

Om nu nog verder een afgevaardigde namens de gemeente in de werkgroep te laten plaatsnemen ziet hij, gezien zijn toezegging, niet zitten. Mochten er vragen zijn, kan de DR of de werkgroep deze altijd rechtstreeks stellen aan de betreffende personen bij de gemeente of desnoods direct aan hem, waarna hij zorgt dat we van de juiste persoon het juiste antwoord krijgen.

5. Sluiting. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de DR weer contact opnemen met Dhr. Peter Pustjens. Gezien er nu duidelijkheid is tussen de diverse partijen, wordt de bijeenkomst gesloten.


Armand Gielen Voorzitter werkgroep
E-mail. dr.wg.tunnelvisie@gmail.com

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer