Dorpsraad

Notulen van de Dorpsraadvergadering 5 april 2017

Notulen van de openbare vergadering van de Dorpsraad (DR) Susteren, gehouden in OBS “De Springdonk” op woensdag 5 april 2017. 

Aanwezig.
Van het bestuur: John Schulpen, André Gerhards, Peter Feijen, Maria Gijzels, Martin Denis en Ton Ory.
Ondersteunende leden:    Armand Gielen, Jac van de Winkel, Jan Cremers en Pierre Wagemans. 

Afwezig.
Ondersteunende leden: Clarence Pielaat en Marlies Koks. 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
John Schulpen opent de openbare vergadering om 19:30 uur en heet iedereen welkom.

  1. Mededelingen.

Jac van de Winkel wijst op dat er aandacht voor de pluktuin bij de Middelsgraaf wordt gevraagd en men ook bezig is deze tuin verder uit te bouwen. Verder deelt hij mee dat het monument voor de mijnen, zoals hij heeft voorgesteld, niet wordt gehonoreerd omdat tegenover de Kompenie al een monument “de wissel” is opgericht. 

Martin Denis deelt mee dat de ontvangen mails v.w.b. de evaluatie Dieterderweg die door dhr. Walraven gestuurd zijn, alles is wat op die evaluatie betrekking heeft. Er zijn geen verdere documenten. 

Ton deelt mee dat tijdens het Bestuurlijk Overleg bekend werd gemaakt dat de rechtszaak tegen onze wijkagent met positief resultaat is afgesloten, hoewel er nog een kans op hoger beroep bestaat. Ton heeft namens de DR de felicitaties overgebracht die beantwoord werden met een bedankje voor de geweldige steun en vertrouwen door de leden van de DR. 

Tot slot de mededeling dat Clarence Pielaat en Marlies Koks zijn afgemeld. 

Vaststellen agenda.
De toegestuurde agenda wordt vastgesteld en dient als leidraad voor de vergadering. 

Notulen voorgaande vergaderingen.
De notulen van 8 maart 2017 worden geaccordeerd, vastgesteld en door John en Ton geparafeerd. 

Ingekomen en verzonden post/mails
De correspondentielijst (zie bijlage 3) vanaf 1 mrt. t/m 3 apr. 2017 is helaas niet toegestuurd. Er zijn echter geen bijzonderheden te vermelden. Een aantal zaken komt als agendapunt aan de orde. 

Financiën.
Financieel overzicht mrt./apr. 2017. Ton deelt mee dat hij met de Rabobank gecommuniceerd heeft over de boeking maandelijks van twee Europassen, terwijl er slechts één wordt gebruikt. Het bleek dat bij de overdracht van het penningmeesterschap destijds van Berry Heyman naar Ton abusievelijk vergeten is de pas van Berry in te trekken. E.e.a. is intussen hersteld en de teveel betaalde kosten worden gestorneerd. 

Gebiedsvisie Susteren Plus.

Centrumplan.
Martin deelt mee dat v.w.b. de plannen Van Peters Beheer er gestart wordt met de “Plint” na de bouwvakvakantie. Verder dat de hardstenen oversteekplaatsen worden vervangen door klinkers die wel bestand zijn tegen zwaar verkeer. Tot slot geeft hij aan dat er overeenstemming is t.a.v. de plannen voor het parkeren in de Feurthstraat. Hij heeft nog wel opmerkingen gemaakt over de draaicirkels voor het vrachtverkeer. Maar de gemeente heeft deze geverifieerd en akkoord bevonden. De bewoners hebben echter het laatste woord. 

Werkgroep (WG) Verkeer:

Verbreding A - 2, A2VK-Buurtenplatform.

a) Overleg gemeente 27 maart.
Dit overleg is uitgesteld tot 18 april. 

b)    Nota van Antwoord & Ter visielegging ontwerp Tracébesluit.
Ton deelt mee dat hij dit bericht van Rijkswaterstaat (RWS) per e-mail heeft gedeeld met de bestuurs- en ondersteunende leden. Via de website kan men kennis nemen van de ingebrachte zienswijzen van partijen en de antwoorden van RWS daarop. Zodra de definitieve versie van het Tracébesluit ter visie wordt gelegd kunnen er opnieuw zienswijzen worden ingebracht.

c) Voortgang.
Het eerst volgende overleg van het Buurtenplatform A2VK vindt plaats op 9 of 10 mei. Pierre Wagemans heeft, uit het oogpunt van de sportvisserij, overwegingen naar voren gebracht over de gestrekte vorm van de Geleenbeek. Hij heeft deze per e-mail gedeeld met dhr. Vrehen, voorzitter van het A2VK-burtenplatform, met de vraag ze aan de orde te stelen. Deze neemt contact hierover op met het Waterschap en indien dit niet tot bevredigende resultaten leidt, met de gedeputeerde, dhr. Mackus. 

Ontwikkelingen VDL/Nedcar.
Op 30 maart heeft er overleg plaats gehad waarvan Pierre een gedetailleerd verslag heeft gestuurd. Ton wordt gevraagd dit verslag te delen met de frequente deelnemers aan de DR-vergaderingen. Hij zegt dit toe.

Pierre geeft aan dat hij problemen heeft met de venstertijden voor laden en lossen. Hij is voorstander van een verlaging van de laad- en los sluitingstijd naar max. 21:00 uur.

Op 6 april is er een sessie met een presentatie in het Gemeenschapshuis in Nieuwstadt voor de gemeenteraad. De vraag wordt gesteld waarom er geen sessie voor Susteren gepland staat?

Armand vraagt ook of er een geluidswal voorzien is voor Nieuwstadt. Pierre stelt dat dit het geval is maar pas in een later stadium wordt bepaald in welke vorm en hoogte. Ton wijst op de problemen kortgeleden tussen Prorail en bewoners over een geluidsscherm. Hij adviseert om de bewoners uitspraken over wel of geen geluidswal te laten doen. Iedereen is het erover eens dat de bewoners in het algemeen beschermd moeten worden tegen allerlei invloeden van buitenaf, of dat nou geluidsoverlast, licht- of horizonvervuiling betreft. Ook Susteren-Zuid zou bij bepaalde windrichtingen overlast van het laden en lossen kunnen krijgen.

Jac vd Winkel vraagt naar de ontwikkelingen rond Wolfrath. Er is een speciale avond aan gewijd die beperkingen kent t.a.v. deelname. Op voorstel van de DR gaan Jac, Pierre en Martin toch naar dit overleg. 

Stavaza Waterschap over RWZI, brief John.
Tijdens het bestuurlijk overleg van 3 april kwam deze brief ook ter sprake. Men is op de gemeente op de hoogte van het bestaan en Ton heeft in een telefonisch onderhoud dhr. Walraven de achtergronden mee gedeeld. Ook vanuit gemeentelijke optiek gaat men het gesprek aan over alternatieven. Ton heeft toegezegd om de gemeente mee uit te nodigen indien het Waterschap de DR inviteert voor een gesprek over de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat is ons op 27 feb. toegezegd. 

Voortgang Armand’s “Tunnelvisie”.

Formeel installeren werkgroep (WG) Tunnelvisie.
Tijdens het laatste overleg van de WG kwam ter sprake dat er voor bepaalde handelingen een rechtspersoonlijkheid dient te zijn die teken-/beslissingsbevoegdheid heeft. Er is toen gesteld dat de WG onder de DR functioneerde en daardoor een rechtspersoon in zich had.

Vanavond wil de WG dit bevestigd zien in een akkoord van de aanwezige bestuursleden. Zij gaan akkoord met de activiteiten onder de statuten van de Dorpsraad Susteren, waarvan akte. Ton zegt toe dat hij een aparte boekhouding voor de WG zal hanteren. 

Overleg 21 mrt. 2017. Armand geeft een reflectie van dat overleg waarin nader werd ingegaan op het stappenplan en de kritische onderdelen ervan.

Stappenplan. Bij de voorlopige vaststelling van het opgestelde stappenplan bleek dat er een aantal stappen zijn die tijdkritisch zijn. Dat zijn vooral de contacten met de scholen over de opname van de Tunnelvisie in het leerplan, in lesbrieven of in materiaal voor een buitenschoolse activiteit. De vertegenwoordigers van Menswel laten het, in dat opzicht, afweten. Zelfs de derde optie voor een gesprek met de directies is inmiddels gepasseerd.

Voorgesteld wordt om Menswel tot versnelling aan te sporen want anders wordt het stappenplan met een jaar verschoven. Voor de zomer moeten de scholen het lesmateriaal op orde hebben. Het onderliggend materiaal is door Cor Voorter al voorbereid. 

Betrokkenheid gemeente & provincie. Om ervoor te zorgen dat zowel de provincie als ook de gemeente betrokken worden/blijven en hen tevens om ondersteuning te vragen bij dit project, is Cor Voorter bezig met het opstellen van zakelijk getinte brieven aan deze instanties. 

Feedback bestuurlijk overleg 3 april. Tijdens het bestuurlijk overleg van afgelopen maandag, 3 apr., is de gemeente al gewezen op de komst van deze brief. Men is daar van het project op de hoogte en heeft zelfs zitting in de WG. 

Wensbus Echt – Susteren.

Overleg 21 mrt. wethouders Frische & Wackers;  
I.p.v. 21 maart heeft dit overleg op maandag 3 april plaatsgevonden. Beide wethouders juichen het project toe en ondersteunen het met financiële garantstellingen. Ook ondersteunen twee ambtenaren het project enthousiast. Er was wel wat terughoudendheid over de houding van de provincie t.a.v. de oprichting van drie (3) Wensauto-organisaties, Echt, Susteren en Koningsbosch. Deze middag heeft echter overleg met de provincie over de plannen plaatsgehad en men ondersteunt ook daar deze initiatieven.

Oprichting stichting LES;   
Voorwaarde voor subsidieverlening door de provincie is dat er een rechtspersoon is die beschikt over teken-/beslissingsbevoegdheid bij het nemen van financiële verantwoordelijkheden, zoals het aangaan van leasecontracten voor de voertuigen e.d. Er is nu een stichting in oprichting, Leefbaar Echt – Susteren, die o.a. de Wensauto-organisaties onder haar vleugels neemt. In het bestuur heeft elke kern een zetel. Aan de vertegenwoordiging van Echt wordt nog gewerkt. Er zijn contacten gaande over deze zetel. I.s.m. een notaris wordt er gewerkt aan de opmaak van de statuten, huishoudelijk reglement en een vrijwilligersstatuut.

Werving vrijwilligers;
De werving van vrijwilligers loopt gesmeerd en er hebben zich al +/- 45 personen zich aangemeld voor één van de drie functies, t.w. coördinator, planner en/of chauffeur.

Informatieavond vrijwilligers 4 april.;
Gisteravond heeft er een informatieavond plaats gehad waarvoor 38 vrijwilligers zich hadden aangemeld. Tijdens de avond is er een presentatie gegeven over de achtergronden, de doelstellingen, de taken, de organisaties, de voertuigen, de registratie en communicatie. Het blijkt een enthousiaste groep die graag aan de slag gaat.

Opzetten Wensbus-organisatie.
Aan de hand van een gegenereerd stappenplan worden nu de Wensauto-organisaties ingericht. Er komt één voor het “stadsdeel” Echt, die de Berkelaar t/m Lilbosch en één in Susteren die Vissersweert t/m Nieuwstadt gaan bestrijken. Elk krijgt zijn eigen coördinatoren, planners en chauffeurs, terwijl in de praktijk nauw samengewerkt wordt met elkaar als ook met Koningsbosch. De streefdatum voor de start is 1 juli 2017. 

Voortgang Ontwikkelingen Sociaal Domein.
Maria Gijzels geeft aan dat het bij de gemeente schort aan visie, zeker t.a.v. Jeugdzorg. Dat bleek op het ad hoc georganiseerde overleg van 23 maart. Eerstens werden documenten zeer kort voor het overleg toegestuurd waardoor het vooraf lezen vrijwel onmogelijk was. Bij het overleg bleken slechts twee kernen vertegenwoordigd en werden de aanwezigen gevraagd naar voorstellen/ideeën t.a.v. de aanpak van de Jeugdzorg. Het overleg had nauwelijks enig nut vanwege de wijze waarop deze verliep.

Ton heeft later nog aan de beleidsambtenaar ideeën aangedragen voor het uittesten van scenario’s voor zorgvragers n.a.v. zijn negatieve ervaringen op zorggebied voor jongeren met autisme problematiek.

Ook de zichtbaarheid van het Sociaal Wijkteam blijft een kwestie. Daar moet beslist het een en ander gebeuren. Uitnodigingen tot intensievere communicatie blijven nog steeds onbeantwoord.

Voorgesteld wordt om een brief aan wethouder Frische te sturen waarin onze ontevredenheid wordt verwoord en een gesprek wordt voorgesteld om over de problematiek te discussiëren. John vraagt Ton om een opzet hiervoor.

9. Voortgang Burgerinitiatieven Duurzaamheid.
Jac geeft aan dat er thans twee groepen met het thema aan het werk zijn: één ingesteld vanuit de raad en één op basis van een ambtelijk verzoek aan kerncontactgroepen, zoals de DR en inwoners. De tweede groep is bezig met het inrichten van een organisatie in de richting van een energiecoöperatie. Daarmee gaat het om de inrichting van een rechtspersoon, naam, logo, en een pragmatische aanpak.

Gelijktijdig wordt er gewerkt aan een betere samenwerking tussen de twee groeperingen. Daartoe is er op 6 april overleg op het gemeentehuis.

De Energiecoöperatie in oprichting (i.o.) is nog op zoek naar een penningmeester. Iemand met interesse hiervoor kan zich melden bij Hub Meuwissen hejm.meuwissen@planet.nl.

Voortgang informatieavond Externe Veiligheid.
John heeft op velerlei manieren getracht een gesprek met dhr. Hessels te arrangeren via de kabinetsecretaresse. Ook tijdens het bestuurlijk overleg van 3 april is dit probleem aangekaart en verduidelijkt waar het om gaat. Jan Cremers heeft zich ook met het thema bemoeid. Hij raadt John aan om alsnog een verzoek tot een gesprek met dhr. Hessels in te dienen omdat hij de weg ernaar toe al geplaveid heeft. John zegt dat toe. 

Feedback Bestuurlijk Overleg 3 april.
Tijdens de behandeling van de voorgaande onderwerpen is al enkele malen verwezen naar dit overleg. Een aantal zaken is nog niet de revue gepasseerd, t.w.:

Afsluiting Relindisstraat.
De afsluiting van de straat is op verzoek van het kerkbestuur en de aanliggende bewoners. De straat is te smal en zwaar verkeer rijdt zich er regelmatig vast. Door Maria werd geopperd dat afsluiting leidt tot gevaarlijke situaties in de ABC-straten op momenten dat er zich noodgevallen voordoen, omdat er dan slechts één uitgang is op de Amelbergahof. Tijdens het overleg is afgesproken dat de gemeente de situatie ter plekke nog eens beoordeeld om te zien of de kans geschetste problemen reëel is.

Voetpad Hommelweg.
Dhr. Hans van Engeland heeft gevraagd of het mogelijk is om een voetpad aan te leggen langs de Hommelweg vanaf het Landgoed Hommelheide naar de Heidestraat uit het oogpunt van de verkeersveiligheid. Dit verzoek werd besproken en er werd gesteld dat deze weg in het buitengebied ligt en er dus geen trottoirs voorzien worden. Vanuit de DR werd naar de gemeente gesuggereerd om met Hommelheide in overleg te treden over het openen van de achteringang voor voetgangers die daarmee het onveilige stuk weg kunnen vermijden. Dit overleg werd toegezegd.

Stoplichten Hoogveld.
Er is nog een keer benadrukt dat de verkeerssituatie (stoplicht) t.h.v. het Hoogveld een enorme bottleneck vormt voor de doorstroming op de N-276 in geval van calamiteiten op de A-2 en tijdens het uitgaan van de VDL-Nedcar als ook kantoren e.d. Tijdens de bijeenkomsten van zowel platformen voor de CHT bij Nieuwstadt als ook het A2VK-buurtenplatform is ruime aandacht gevraagd voor het Onderliggend Wegennet (OWN) als gevolg van de op stapel staande veranderingen. Het probleem is bekend maar een adequate oplossing nog niet gevonden.

Maar ook de andere kruisingen, zoals bij Nieuwstadt, Echt en St. Joost vormen dergelijke bottlenecks die oplossingen vereisen.

Rondvraag.

Maria Gijzels:
is benieuwd of de bouwactiviteiten die er allemaal plaats vinden op de Amelbergahof en Op de Wallen gedekt zijn door vergunningen. Er verschijnen de meest twijfelachtige uitbreidingen bij huizen terwijl het hier om huurhuizen van Zo Wonen gaat. Ook worden er steeds minder woningen beschikbaar gesteld aan de doelgroep, de ouderen. De vergadering constateert dat veel van de bouwwerken buiten de strekking van bouwvergunningen valt, waardoor er weinig tegen te doen valt. Maria zou hooguit Zo Wonen kunnen vragen of dit beleid past in hun richtlijnen voor bewoning. T.a.v. van de doelgroep blijft het een kwestie van vraag en aanbod en tijdig reageren wanneer mensen op een wachtlijst staan. Het is de aanwezigen onbekend of er een prioriteitsregeling bestaat voor de ouderen in het geval van vrijkomen van een huurhuis. Ook daar zou Maria bij Zo Wonen navraag naar kunnen doen.

Sluiting.

John sluit om 21:20 uur de vergadering.

De volgende vergadering vindt plaats in OBS de Springdonk op woensdag 3 mei 2017 om 19:30 uur.

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer